RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w CENTRUM EDUKACJI I STOMATOLOGII „DENTEX” organu założycielskiego POLICEALNEGO STUDIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie CENTRUM EDUKACJI I STOMATOLOGII „DENTEX” z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Towarowa 14, 65-114 Zielona Góra, KRS: 0000055566.

dane kontaktowe: 684 521 661sekretariat@szkoladentystyczna.pl

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie umowy zobowiązania oraz świadczenia tych usług zgodnie z umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych – zarówno publiczno-prawnych i kadrowo-księgowych, jak i tych wynikających z postanowień umownych, a w szczególności obowiązku odprowadzenia stosownych danin i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy zobowiązania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:

 • przez czas trwania łączącej nas umowy zobowiązania oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy;
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. Kodeksu cywilnego, ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT), Prawa budowlanego nakazują nam przechowywać stosowne dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • do czasu wycofania Państwa zgody, w przypadku danych osobowych przetwarzanych oparciu o wyrażoną zgodę.

Pozyskane od Państwa dane osobowe przekazujemy:

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, tj.:
 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 • podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, kadrowo- administracyjnej;
 • innym Administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki),

Ponadto informujemy, że:

 • nie planujemy przekazywać uzyskanych od Państwa danych osobowych poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie;
 • podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy;
 • zgodnie z RODO mają Państwo uprawnienia do złożenia wniosku o:
 • sprostowanie (poprawienie) Państwa danych osobowych,
 • usunięcie Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych (stosownie do treści złożonego wniosku),
 • umożliwienie dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskanie informacji,
 • przetwarzanych danych oraz o dostarczenie ich kopii,
 • przeniesienie danych osobowych do innego Administratora danych lub bezpośrednio do Państwa, w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres naszej siedziby lub wysyłając go na adres e-mail: sekretariat@szkoladentystyczna.pl

W przypadku natomiast, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.